آخرین اخبار مدارس


30 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هلیا زینلی

مسابقه: رشته کاتا سبک شوتوکان J.K.A

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هدیه هاشمی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آلما عصاری

مسابقه: کارتینگ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حميدرضا شهسواري پور

1385/08/08

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي ناكوزاده درگزي

1389/08/04

دبستان دخترانه سما

ميسا امامدادي

1388/08/06

دبستان دخترانه سما

آرتينا كرماني نژاد

1387/08/02

دبستان پسرانه سما

كسرا آرمان

1386/08/06

دبستان پسرانه سما

سبحان راور

1387/08/02

دبستان دخترانه سما

عسل ایرانپور

1384/08/01

دبستان پسرانه سما

معراج بهنوا

1386/08/06

دبستان پسرانه سما

عرفان حيدري پور

1385/08/01

دبستان دخترانه سما

كيميا موسوي

1386/08/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل اخوان پبشخاني

1389/08/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا محمدحسيني

1388/08/07

دبستان پسرانه سما

سيد عليرضا بيگ زاده

1389/08/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه دستور

1385/08/03

دبستان پسرانه سما

علي متوكل

1389/08/01

دبستان دخترانه سما

سدنا مهدوي نيا

1388/08/02

دبستان دخترانه سما

كتايون ترابي

1387/08/07

دبستان پسرانه سما

پارسا رنجبري مازغي

1386/08/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا ساعدپناه

1382/08/05

دبستان پسرانه سما

رضا افخمي جانثاررضا

1388/08/08