آخرین اخبار مدارس


02 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 دیدبستان پسرانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 دیدبستان پسرانه سما

22 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 دیدبستان پسرانه سما

06 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

احسان زلقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی زارعی

مسابقه: مقام اول آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیان مطهری

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها آرامنش

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین محمودی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی میکائیلی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سروش بهادر

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ارشگ حسیبی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

توماج بقایی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آراد بخت

مسابقه: وشوو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مجاهدپور

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیدا رحیمی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سما قاسمي

1381/11/02

دبستان دخترانه سما

سيده نورهان محسن نژاد

1383/11/06

دبستان دخترانه سما

الينا شرفي لاري

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين فيضي

1381/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين باقرزاده

1382/11/04

دبستان پسرانه سما

سيدجعفر موسوي سردري

1384/11/02

دبستان دخترانه سما

غزاله ارچنگي

1385/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين چشم براه

1382/11/08

دبستان دخترانه سما

آيلين راه انجام

1387/11/07

دبستان پسرانه سما

آريا پارسا

1384/11/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل اصلاني

1387/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه مريدي

1378/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جانا شناسا

1381/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همتا كهورزاده

1380/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حنانه ترغا

1379/11/07

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي اميري

1387/11/06

دبستان پسرانه سما

اصغر خواهان

1385/11/04

دبستان پسرانه سما

آرتين علي ياري

1387/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شيوا عليزاده

1381/11/06

دبستان دخترانه سما

حنا اسلامي

1386/11/01