آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان پسرانه سما

13 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرحسین فدایی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

برخی از دانش آموزان

مسابقه: کانگورو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان خوارزمي

مسابقه: آزمون قلم چي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

طاها آرامنش

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان مرادی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حمیدرضا کاظمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین محمودی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضاناظر

مسابقه: رشته تیراندازی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

يسنا صادقي

مسابقه: جشنواره اسكيت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

طاها آرامنش

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبينا ملكي زاده

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آذين بازمانده قرائي

1380/12/01

دبستان پسرانه سما

رايان روان

1387/12/07

دبستان پسرانه سما

پرهام صناعي ها

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

نويان علي پور

1388/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائقه زارع

1381/12/03

دبستان دخترانه سما

طهورا اريانا

1385/12/08

دبستان پسرانه سما

سيدمصطفي محسن نژاد

1385/12/03

دبستان دخترانه سما

ستايش جهانگيرگلي

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

سناء ظريفي

1383/12/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين هدايتي

1383/12/05

دبستان دخترانه سما

آويد عبدالملكي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ثالثي

1387/12/02

دبستان پسرانه سما

رادين زارعي

1389/12/05

دبستان دخترانه سما

پرستش عابد

1389/12/01

دبستان پسرانه سما

بهراد پورات

1386/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خشايار اباذري

1381/12/02

دبستان دخترانه سما

ملينا محسني

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

فرنام فرامرزي

1386/12/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا شهابي نژاد

1378/12/03

دبستان پسرانه سما

سيدعلي عمراني

1385/12/03