آخرین اخبار مدارس


05 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 آباندبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زارعی

مسابقه: مقام اول آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی امامی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین رضائیان

مسابقه: رتبه دوم آزمون مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین اسدی

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی پری زاده

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

صدرا خادم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

حسام االدین حسین پور

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان زلقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عليرضا ايسين مكان

1383/08/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه حاجي ميرزايي

1377/08/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا منصوري

1380/08/08

دبستان دخترانه سما

سدنا مهدوي نيا

1388/08/02

دبستان پسرانه سما

كسرا آرمان

1386/08/06

دبستان دخترانه سما

نيايش قاسمي

1388/08/08

دبستان دخترانه سما

عسل هاشمي فر

1383/08/01

دبستان پسرانه سما

كسري كريمي مسكوني

1388/08/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا محمدحسيني

1388/08/07

دبستان پسرانه سما

معراج بهنوا

1386/08/06

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي ناكوزاده درگزي

1389/08/04

دبستان پسرانه سما

سبحان راور

1387/08/02

دبستان دخترانه سما

آوا عالي

1386/08/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه دستور

1385/08/03

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل اخوان پبشخاني

1389/08/05

دبستان پسرانه سما

مهدي شفيعي

1383/08/01

دبستان دخترانه سما

عسل ایرانپور

1384/08/01

دبستان پسرانه سما

دانيال جباري

1389/08/04

دبستان پسرانه سما

سيد عليرضا بيگ زاده

1389/08/05

دبستان دخترانه سما

ميسا امامدادي

1388/08/06