آخرین اخبار مدارس


30 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبستان پسرانه سما

مهارتهای زندگی

کریس . ال . کلینکه

مقابله با اضطراب

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان دخترانه سما

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

یورگ اشتاینر

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آلما عصاری

مسابقه: کارتینگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هدیه هاشمی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا زینلی

مسابقه: رشته کاتا سبک شوتوکان J.K.A

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

صدرا سبزه كار

1388/08/03

دبستان دخترانه سما

آوا عالي

1386/08/03

دبستان پسرانه سما

حميدرضا شهسواري پور

1385/08/08

دبستان پسرانه سما

علي متوكل

1389/08/01

دبستان پسرانه سما

سبحان راور

1387/08/02

دبستان دخترانه سما

كتايون ترابي

1387/08/07

دبستان پسرانه سما

عليرضا محمدحسيني

1388/08/07

دبستان پسرانه سما

سيد عليرضا بيگ زاده

1389/08/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه دستور

1385/08/03

دبستان دخترانه سما

ستايش قياسوند

1389/08/06

دبستان پسرانه سما

پارسا رنجبري مازغي

1386/08/03

دبستان پسرانه سما

دانيال جباري

1389/08/04

دبستان دخترانه سما

ميسا امامدادي

1388/08/06

دبستان پسرانه سما

كسري كريمي مسكوني

1388/08/04

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي ناكوزاده درگزي

1389/08/04

دبستان پسرانه سما

رضا افخمي جانثاررضا

1388/08/08

دبستان دخترانه سما

كيميا موسوي

1386/08/05

دبستان پسرانه سما

اميرارشيا بيدادي

1387/08/02

دبستان پسرانه سما

عرفان حيدري پور

1385/08/01

دبستان دخترانه سما

عسل ایرانپور

1384/08/01