آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان پسرانه سما

13 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دایرت المعارف پرسش ها وپاسخ ها دنیای پرندگان

فرکوس کولینز

کودکان دایره المعارف

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دکتر جکیل و آقای هاید

رابرت لویی استیونسن

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا 0س9

حلیمه صفری

زندگینامه حضرت فاطمه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دوازده ستون موفقیت

جیم ران/کریس وایدنر

راه و رسم زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیروی مثبت سپاسگزاری

جی.پی.واسوانی

قدر شناسی.شکر.روابط بین اشخاص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنیز سفید

منوچهر دبیر منش

داستانی

دبستان دخترانه سما

آدم کوچک و خواب‌های بزرگ

محمدهادی محمدی

تخیلی

دبستان پسرانه سما

دایره المعارف دبستان

مایکل بنتون- مایکلل چیزی...

زندگی و جهان کودک

دبستان دخترانه سما

غذا و پروتئین ها

محمود سالک

بهداشت

دبستان دخترانه سما

مهارت های فکر کردن 1

شری پاپ راکی

مهارت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهداشت فردی

گیتی خوشه مهر و..

آموزش بهداشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای عملی پژوهش

منوچهر فضلی خانی و..

روش تحقیق

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مجاهدپور

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

صدرا خادم

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه سما خيرخواه

مسابقه: تنيس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید علی شجاعی

مسابقه: مرآت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سید علی شجاعی

مسابقه: مرآت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پرنيان عزيزي

مسابقه: جشنواره اسكيت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین محمودی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

احسان زلقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپینود صحافی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان چرخیده

مسابقه: مسابقات علمی بسیج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

علی پری زاده

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبينا ملكي زاده

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دينا ديانت خواه

1388/12/08

دبستان پسرانه سما

پرهام صناعي ها

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

عبدالواحد افهمي پور

1385/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خشايار اباذري

1381/12/02

دبستان دخترانه سما

آويد عبدالملكي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

بهراد پورات

1386/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا شاه ميرزايي

1382/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا مرادي غلامي

1380/12/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ابوالحسني

1386/12/05

دبستان دخترانه سما

طهورا اريانا

1385/12/08

دبستان پسرانه سما

رادين زارعي

1389/12/05

دبستان دخترانه سما

ضحا واحدي سرريگاني

1387/12/05

دبستان پسرانه سما

فرنام فرامرزي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كحالي

1385/12/04

دبستان دخترانه سما

ملينا محسني

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

ايليا قنبرنژاد باغستاني

1389/12/06

دبستان دخترانه سما

پرستش عابد

1389/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين هدايتي

1383/12/05

دبستان پسرانه سما

اوستا كاظم نيا

1388/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آذين بازمانده قرائي

1380/12/01